About
Tôi là H? Quang Kh?i, sinh ngày 22/10/1984. T?ng t?t nghi?p ngành báo chí t?i H?c Vi?n Báo chí và Tuyên Truy?n. Sau khi t?t nghi?p d?i h?c, tôi dã xin vào làm phóng viên t?i m?t s? tòa báo l?n v? linh v?c th? thao nhu Bóng Ðá Plus, Th? Thao 24h, Bóng Ðá 24h, VTC, K+… V?i hon 10 nam kinh nghi?m làm phóng viên, thì hi?n t?i tôi dã du?c m?i v? làm phóng viên dua tin c?a Bóng Ðá INFO – Website xem tr?c ti?p các tr?n bóng dá nhanh nh?t, mi?n phí, t? l? d? li?u tr?c tuy?n Bongdalu uy tín hàng d?u Vi?t Nam. Ngoài ra, d?n v?i kênh Bongdainfo thì khán gi? còn có d?p du?c thu?ng th?c nh?ng tin t?c bóng dá m?i nh?t, HOT nh?t toàn c?u mà chúng tôi mang l?i.

Thông tin liên h? cá nhân:

Website: https://bongdainfoz.net/

Ð?a ch?: 15 T?ng Van Trân, Phu?ng 5, Qu?n 11, TP H? Chí Minh

Email: hoquangkhaipv@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/hoquangkhaipv

Medium: https://medium.com/@hoquangkhaipv/about

About.me: https://about.me/hoquangkhaipv

E27: https://e27.co/user/h.quang.kh.i/

Reddit: https://www.reddit.com/user/hoquangkhaipv/

Flickr: https://www.flickr.com/people/hoquangkhaipv/

Vimeo: https://vimeo.com/hoquangkhaipv

Tumblr: https://www.tumblr.com/hoquangkhaipv

Gab: https://gab.com/hoquangkhaipv

Mix: https://mix.com/hoquangkhaipv

Myspace: https://myspace.com/hoquangkhaipv

Behance: https://www.behance.net/hoquangkhaipv

Taps.io: https://tapas.io/hoquangkhaipv

Pinterest: https://www.pinterest.com/hoquangkhaipv/

Trello: https://trello.com/u/hoquangkhaipv/activity

Hashtag: #hoquangkhaipv #BongdaINFO #tysobongda #tylekeo #tysotructuyen #lichthidau #tintuc
Comments
Issues with this site? Let us know.