About
Sau m?t kho?ng th?i gian choi cá cu?c t?i EE88, ch?c h?n b?n cung dã thu v? cho mình m?t kho?n ti?n siêu h?p d?n. Lúc này, còn ch?n ch? gì mà b?n không rút ti?n v? tài kho?n ngay.
Khi b?n rút ti?n qua tài kho?n ngân hàng t?i EE88, hãy làm theo các bu?c nhu du?i dây:
Bu?c 1: B?n truy c?p vào tài kho?n c?a mình, ch?n m?c Rút ti?n qua ngân hàng
Bu?c 2: Hãy di?n các thông tin theo yêu c?u c?a EE88 yêu c?u nhu: ngân hàng ngu?i choi mu?n rút ti?n, s? tài kho?n ngân hàng c?a b?n, di?n s? ti?n mu?n rút (b? b?t 3 s? 0, tên ngu?i nh?n ti?n.
Bu?c 3: Sau khi nh?ng thông tin mà b?n di?n dã chính xác thì hãy nh?n ch?n vào rút ti?n.
Web: https://ee88app.net/huong-dan/huong-dan-nap-rut-tien-ee88/
Fanpage: https://www.facebook.com/ee88app1

Link m?ng xã h?i:
https://twitter.com/ee88app
https://www.pinterest.com/ee88app/
https://www.flickr.com/photos/ee88app/
https://www.youtube.com/@ee88app
https://www.reddit.com/user/ee88app
https://www.blogger.com/profile/01936380744092805506
https://ee88app.blogspot.com/
https://www.tumblr.com/ee88app
24 Ngách 194/7 Ph? Thanh Ðàm, Thanh Trì, Hai Bà Trung, Hà N?i, Vi?t Nam
Phone number: 0562001068
Email: ee88appnet@gmail.com
#ee88 #ee88app_net #ceo_ha_giang
Comments
Issues with this site? Let us know.