About
Chào b?n! Tôi là Ma Qu?c Du nam nay 34 tu?i tôi dã l?p gia dình và sinh s?ng t?i Thành ph? H? Chí Minh. Tôi có s? thích là di du l?ch cùng b?n bè và choi bóng dá. Sau khi t?t nghi?p t?i Tru?ng Ð?i h?c Công ngh? TP.HCM. Tôi dã tích luy g?n 10 nam kinh nghi?m làm vi?c trong linh v?c th? thao t?i nhi?u kênh truy?n hình l?n ? Vi?t Nam. Qua quá trình làm vi?c cùng nhi?u chuyên gia hàng d?u, tôi dã h?c h?i và có du?c nhi?u k? nang quý giá trong phân tích và bình lu?n bóng dá.
Hi?n t?i, tôi d?m nh?n vai trò Bình lu?n viên t?i Cakhia TV - m?t trong nh?ng kênh tr?c tuy?n bóng dá hàng d?u Vi?t Nam v?i ch?t lu?ng Full HD, âm thanh chân th?c, và t?c d? du?ng truy?n ?n d?nh. Kênh còn phát sóng d?y d? các gi?i d?u l?n nh? trên th? gi?i nhu Ngo?i H?ng Anh, World Cup, Euro,... Bên c?nh dó, Cakhia TV còn c?p nh?t thông tin v? th? thao và d?c bi?t là bóng dá!
Du hy v?ng s? du?c d?ng hành cùng các b?n trong nh?ng tr?n d?u k?ch tính và h?p d?n nh?t t?i Cakhia TV Tr?c Ti?p Bóng Ðá!
Thông tin liên h? cá nhân:
Ð?a ch?: 341/12 Ð. L?c Long Quân, Phu?ng 5, Qu?n 11, H? Chí Minh
Website: https://phapluatvn.vn/
Gmail: maquocdu@gmail.com
Social:
-Reddit: https://www.reddit.com/user/maquocdu

- Issuu: https://issuu.com/maquocdu

- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/maquocdu

- Scoopit: https://www.scoop.it/u/maquocdu

- Pinterest: https://www.pinterest.com/maquocdu

- Twitter: https://twitter.com/maquocdu

- Facebook: https://facebook.com/maquocdu

- Medium: https://medium.com/@maquocdu

- Vimeo: https://vimeo.com/maquocdu

- About: https://about.me/maquocdu

- Flickr: https://www.flickr.com/people/maquocdu

- Hatena: https://profile.hatena.ne.jp/maquocdu

- Livejournal: https://maquocdu.livejournal.com/

- Tumblr: https://www.tumblr.com/maquocdu

Hastag: #maquocdu #binhluanvien #cakhia #cakhiatv #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen
Comments
Issues with this site? Let us know.