About
The Sola Park là m?t trong nh?ng phân khu m?i nh?t dang trong quá trình xây d?ng c?a d?i dô th? Vinhomes Smart City. Ðu?c d?u tu b?i t?p doàn MIK Group uy tín, The Sola Park d? ki?n cung c?p ra th? tru?ng kho?ng 3000 can h? cao c?p, thi?t k? 1-3 phòng ng?.
Comments
Issues with this site? Let us know.