About
Công ty Nh?a Vi?t Ti?n, k? t? 2018, dã t?o d?ng du?c d?a v? hàng d?u t?i bán thùng nh?a, thùng nh?a d?ng rác, và pallet nh?a ch?t lu?ng cao.Ð?ng th?i có cam k?t v? vi?c cung c?p s?n ph?m nh?a composite d?m b?o ch?t lu?ng, giá thành ph?i chang, v?i thân thi?n môi tru?ng, Doanh nghi?p Nh?a Vi?t Ti?n dã d?t du?c ni?m tin t? khách hàng.Các s?n ph?m bán qua các quy trình ki?m tra nghiêm ng?t và qu?n lý ch?t lu?ng cao, m?i s?n ph?m d?u luôn d?t tiêu chu?n nh?t.Ngu?i tiêu dùng không ch? tin dùng v? ch?t lu?ng mà v? s? da d?ng và linh ho?t c?a các m?u mã cung nhu c? các s?n ph?m, ph?c v? m?i nhu c?u s? d?ng cá nhân d?n doanh nghi?p l?n.
Ð?a ch?: 68B Tôn Ð?c Th?ng, Phu?c Lai, Hi?p Phu?c, Nhon Tr?ch, Ð?ng Nai.
Tel: 1800 7113
Email: info@viettienplastic.vn
Website: https://viettienplastic.vn/
#Vi?t Ti?n Plastic
#Nh?a Vi?t Ti?n
#Công Ty Nh?a Vi?t Ti?n
Comments
Issues with this site? Let us know.